תקנון

תקנון
מלון אלכסנדר תל אביב

‏יום שני 01 אפריל 2019

תקנון אתר מלון אלכסנדר ומדיניות מכירת חדרים, סוויטות ודירות במלון אלכסנדר

כללי

 1.1 חלקים מהאתר (כהגדרתו בהמשך) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות

      בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד

 1.2 אתר alexander.co.il  בגרסת האינטרנט והמובייל

להלן: "האתר" (הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של גרנדביי מלונות מע"מ) להלן: "החברה". אתר האינטרנט  מספק ככל האפשר, מידע אודות בית המלון של החברה, השירותים השונים הניתנים על ידי בית המלון, המחירים והמבצעים, שירותים שונים, מידע אודות העיר תל אביב ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש און ליין חופשות ו / או חבילות נופש בבית המלון כמפורט באתר ולפי תנאי המכירה המופיעים.

1.3  הזמנת לינות או חבילות אירוח לרבות תשורות (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תיעשה כמפורט להלן. מובהר כי הזמנת השירותים הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה זהה ושקולה להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.

 1. תנאי שימוש באתר:

2.1 כל המשתמש באתר ו/או כל הרוכש באמצעות האתר  שירותים ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר (להלן: "המשתמש") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם.

בכל מקרה של חוסר בהירות יש לפנות למייל /טלפון :

מרכז הזמנות של מלון אלכסנדר בטלפון 03-5452200 או במייל [email protected]

2.2 המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה, אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות בתוכן האתר כל שימוש, כולל תוכן האתר או כל מידע אחר ובתמונות המופיעות באתר. שימוש בכל אחד מתכנים אלה יישקל רק באישור בכתב מהנהלת המלון. החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים ויכול לגרום לקנס או מעצר על פי חוק.

 2.3 כל אדם שבבעלותו האישית והחוקית כרטיס אשראי תקף של חברות האשראי המצוינות להלן : ויזה, אמריקן אקספרס, דיינרס קלאב, ישראכרט ומאסטרקרד, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר והתשלום עבור הזמנות אלו הינו בבית המלון בלבד ואילו כרטיס האשראי הינו לצורך בטחון בלבד או לחיוב מיידי ( תלוי בסוג ההזמנה : ללא אפשרות ביטול וחיוב מיידי, הזמנת תשורות או חבילות באופן מיידי ועוד)  ובתנאי שהרוכש מסר את כל פרטי כרטיס האשראי כחוק.

2.4 החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך. ( לדוגמא – מידע מעיריית תל אביב או התאחדות המלונות בגין הופעות, מופעים, אירועים שונים, לרבות המלצות על אירועים אלו – אין המלון אחראי על תוכנם או זמינותם או ביטולם).

 2.5 כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד- מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות. לחברה בית מלון עם סוגי חדרים, חדרים וסוויטות בגדלים שונים המתחדשים בתדירות גבוהה, לכן, לא תהיה אחידות בכל האביזרים, תמונות, מראה. המלון אינו חייב לעדכן על כל שינוי עיצוב הנובע משיפוץ, בלאי או זמינות פרטים מסוימים.

  2.6 באתר האינטרנט  www.alexander.co.il

  ניתן למצוא קישורים ( לאתרי אינטרנט אחרים) להלן: "האתרים המקושרים" הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. על מנת לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב.

2.7 החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו.

תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת.

2.8 החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת האינטרנט, אשר באמצעותו עובד האתר ולרבות לכך ששרת האינטרנט האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר- ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר-ו/או כל שימוש אחר באתר. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור. במקביל עושה החברה ככל אשר בידה למנוע פעולות אלו.

 2.9 החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר ייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש.

לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

 2.10 החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע,                  

         על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

 2.11 לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

 2.12 כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.

 1. פרטי רוכש השירותים באתר החברה

 3.1 משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר ולפי חוק  (להלן: פרטי הרכישה).

3.2 החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

3.3  בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר נופשים, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר.המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

3.4 מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.

 3.5 השימוש באתר הינו עבור לינה בלבד בהתאם לקיבולת המקסימאלית לכל סוגי חדר/סוויטה או דירה ולקיבולת המדווחת למחשב הן אפילו מטעמי ביטוח.

אין לעשות שימוש במנוע הזמנת החדרים עבור הזמנה שמטרתו מסיבת רווקים/רווקות, מסיבות, אירועים חברתיים או עסקיים או כל אירוע אחר ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהנהלת המלון ובתוספת תשלום עפ"י דרישה.

מדיניות המלון ומתקני המלון

 • בסיס האירוח הינו לינה בלבד או לינה וארוחת בוקר.

תוספת ארוחת בוקר במלון הינה 120 ₪ לאדם ו 60 ₪ לילד.

 • כמות האורחים – הינה כמות האורחים המצוינת בהזמנה או לאחר תיקון בצ'ק אין

אפשרות לעשות שינוים בכמות האורחים במהלך השהייה וזאת בלבד שתהיה מעודכנת מראש ולא בדיעבד. לא יהיה ניתן להוריד כמות אורחים בדיעבד.

יש תוספת תשלום עבור אורחים נוספים מעבר לכמות האורחים המדווחים בחדר.

תחול תוספת על סוג חדר במידה וכמות האורחים עולה על קיבולת המותרת.

במידה ואין חדר המתאים לקיבולת האורחים הלא קרואים, המלון רשאי לדרוש רכישת חדרים נוספים כדי שיכילו את כלל האורחים.

במקרה קיצוני, המלון רשאי לא לאשר ולא לארח את האורחים הנוספים או בכלל.

 • צילומים במלון – צילומים במלון לרבות צילומים מסחריים הינם בתוספת תשלום. אורחי המלון רשאים לצלם במלון וזאת בתנאי שאינם מפריעים לשגרת האירוח במלון, לעובדי המלון ובכללם אורחי המלון, ללא רעש, נזק או חסימת מעבר או דרך.

אין לצלם באזורים כגון ספא, מלתחות, קבלת המלון אלא באזורים ציבורים שאינם מפריעים ונחשבים למטרד או משום הפרעה.

 • חנייה – במלון כמות מוגבלת של 12 כלי רכב, כמו שאר המלונות בתל אביב, החנייה הינה בתשלום ועל בסיס מקום פנוי, אין שמירת חניות מסומנת וכי במידה ואורח רכש וחויב על חנייה המלון ידאג לו לחנייה בשטח המלון ככל שתוכל.
 • ספא – ספא המלון כולל חדרי טיפולים, פינת מנוחה, פינת כיבוד, מלתחות-מקלחות-שירותים לגברים ונשים. למלון אין בריכה ציבורית, אין סאונה או ג'קוזי.
 • מרפסות בחדרים – ישנם מספר מוגבל ביותר אשר בהם מרפסות בחדרים, אין המלון רשאי להבטיח מרפסת לאורחים שלא הזמינו זאת אך יחד עם זאת רשאי המלון לשדרג לחדר בקטגוריה זהה או מעל סוג החדר שהוזמן.
 • שדרוגים – המלון רשאי לשדרג לחדר בקטגוריה זהה או מעל סוג החדר שהוזמן, ללא הודעה מראש, המלון יעשה ככל יכולתו בכלים שעומדים לרשותו לרצות את האורחים.
 • נוף חלקי לים / נוף לים – המלון גובה על חדרים עם נוף חלקי ו/או נוף לים עפ"י מחירוני המלון. תוספות אלו קבועות ומופיעות במחירון המלון.
 • מסעדת המלון – הינה מסעדה חלבית ודגים בהשגחת הרבנות תל אביב. אורח שיבקש כלי זכוכית מוכשרים לחדרו נוכל לספק לו. המלון מכבד את הדת היהודית והמסורת היהודית כנהוג ברוב בתי המלון בישראל. עפ"י חוקי הכשרות לא יופעלו מכונות לסחיטת מיץ והכנת קפה ממכונה ולא יעשה מזון אשר יחשב כמחלל את יום השבת.

השגחת הרבנות אינה חלה על בר לובי בקומת הכניסה, חדרי המלון, סוויטות ודירות המלון.

 • הגעה מוקדמת/ עזיבה מאוחרת – הגעה מוקדמת/ עזיבה מאוחרת הינה בתשלום מראש.

אין ציון עזיבה מאוחרת או ציון אורחים דתיים או שמירת המסורת כהבטחה כי עזיבת החדרים בשבת הינה במוצאי השבת.

תוספות תשלום  : הכל באישור מראש ( היכן שניתן) ובכתב

הגעת מוקדמת מהלילה ועד השעה 10:00 בבוקר – תשלום של לילה קודם במלואו

הגעה מוקדמת החל מהשעה 10:00 – 450 ₪ – אישור בכתב ויום לפני

הגעה מוקדמת בשעה 13:00 – 250 ₪

עזיבה מאוחרת עד השעה 14:00 – 250 ₪

עזיבה מאוחרת עד השעה 18:00 או בשבת עד מוצ"ש – 50% מעלות הלילה.

עזיבה מאוחרת מהשעה 18:00 או בשבת מצאת השבת – חיוב של לילה מלא.

המלון רשאי לא לאשר עזיבות מאוחרות או הגעות מוקדמות גם בתשלום : הכל עפ"י התפוסה. רוב האישורים יוותרו רק ביום ההגעה או ביום העזיבה עפ"י הצפי של המלון ושיקולי המלון הבלעדיים ( כוח אדם, שיקולים להגעות של יום למחרת ועוד)

 • לבוש נאות – על אורחי המלון לכבד את המלון ואורחיו ולהימנע מלבוש לא נאות בשטחי המלון לרבות מסעדת המלון. אין להגיע בלבוש רטוב או בלבוש מינימאלי. אין להתהלך יחפים.
 • איסור בשימוש בחומרים אסורים לרבות סמים על סוגיו השונים.
 • איסור הכנסת נשק עפ"י חוק רישוי עסקים: בית מלון, בית עסק לא ירשה כניסת אדם לעסק אם נושא נשק, עליו להפקיד אותו בתחנת משטרה או קצין העיר. בשל האיסור, עליו חתום מפקד המשטרה, יש להימנע מהכנסת נשקים באזור הלובי, חדר אוכל, אולם אירועים.

נשק- ההגדרה כוללת גם תחמושת, חומר נפץ או חומר חבלה העלול להתלקח או להתפוצץ. 

 • איסור עישון בחדרי, סוויטות ודירות המלון לרבות המרפסות של החדרים או הדירות –

העישון הינו אסור בתכלית האיסור. כל ראיה לעישון תחויב בקנס כספי אשר האורח חתום עליו בכרטיס הרישום ו/או בהוראות ביצוע ההזמנה.

כל ההוראות, ההגבלות והאיסורים חלים על כל אורחי המלון לרבות אורחים חיצוניים. האורח החתום ובני משפחתו /חבריו וידידיו הינם אחראים על רכוש, חוקי המלון לרבות אורחיהם.

כללי :

 1. האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים, במסגרת בודדים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות.

החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין.

 1. נהלי ביטול ושינוי הזמנות –בכפוף לנהלי הביטול במלון.

עונה רגילה: אורח שיבטל הזמנתו עד 48 שעות מתאריך ההגעה, ההזמנה תבוטל ללא דמי ביטול. במידה והביטול יעשה פחות מ 48 שעות מתאריך ההגעה יחויב בעלות שהיה מלאה. בחגים כגון פסח, חג המולד ועוד,  אורח שיבטל הזמנתו עד  14ימים מתאריך ההגעה ההזמנה תבוטל ללא דמי ביטול. במידה והביטול יעשה פחות מ 14 ימים מתאריך ההגעה או אי הופעה "נון שואו " יחויב בעלות השהייה במלואה.

כל ביטול / שינוי בפרטי ובתנאי ההזמנה שבוצעו דרך אתר המלון או  באמצעות הטלפון למרכז ההזמנות של בית המלון :

מרכז הזמנות של מלון אלכסנדר בטלפון 03-5452200 או במייל [email protected]

ט.ל.ח.

תודה רבה

גרנדביי מלונות בע"מ ( מלון אלכסנדר תל אביב)

COMING

SOON

מלון אלכסנדר תל אביב

סגור לרגל שיפוצים

מצפים לארח אתכם שוב בתחלית שנת 2025 לכל עזרה או שאלה נא לצור קשר לכתובת מייל :