מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
מלון אלכסנדר תל אביב

מדיניות פרטיות

מבוא


מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") אומצה על ידי גרנד ביי מלונות בע"מ (להלן: "מלון אלכסנדר", "המלון" "אנו" "שלנו") והיא חלה על כל פעולות האיסוף והשימוש ב"מידע אישי" (כהגדרתו להלן) הנעשות על ידי המלון בעת אספקת אתר האינטרנט של המלון שכתובתו: https://www.alexander.co.il/ ואתרים אחרים בבעלות המלון (להלן "האתר"); ובמהלך אספקת שירותי האירוח במלון לרבות במתן שירות לקוחות ושירותים נלווים נוספים (האתר ושירותי האירוח יכונו יחד להלן "השירותים"). 
מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בשקיפות את אופן ניהול המידע האישי של גולשים המבקרים באתר (להלן "משתמשים") וכן  של אנשים המתארחים במלון (להלן "אורחים"). אין עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע. ככל שתבחר למסור לנו מידע אישי הדרוש לנו כדי שנוכל לספק לך  את השירותים, הדבר נעשה מרצונך החופשי. ככל שתבחר שלא למסור לנו מידע אישי, ייתכן ולא נוכל לספק לך את השירותים, בחלקם או במלואם. אנא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון וראה שאתה מסכים לתנאיה. ככל שאינך מסכים לתנאי המדיניות, אנא הימנע מלהשתמש באתר ובשירותים. בכל שאלה בנושא פרטיות, תוכל לפנות אלינו לכתובת:[email protected]
הצהרת מדיניות זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 
1. הגדרות
במדיניות זו, למונחים הבאים יהיו את הפירושים שבצידם:
1.1 "מידע אישי" משמעו כל מידע שניתן באמצעותו לזהות אדם, במישרין או בעקיפין, לרבות "מידע" ו"מידע רגיש" כהגדרתם בדיני הגנת הפרטיות החלים על המלון.
1.2 "מידע אנונימי": משמעו נתונים שאינם מזהים את האדם באופן אישי ואינם מתייחסים לאדם מסוים. המלון אוסף מידע אנונימי, כגון נתוני דפדפן והתקן נייד, לרבות כתובת IP ונתונים הנאספים על ידי "עוגיות", "תגי פיקסל" וטכנולוגיות מעקב שונות; נתונים מצרפיים ביחס לשהות של האורחים במלון אלכסנדר, וכן תגובות להצעות לקידום מכירות וסקרים.
1.3 "מידע" פירושו מידע אישי ומידע אנונימי.
1.4 "דיני הגנת הפרטיות" משמעם חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והתקנות המתוקנות מכוחו, הנחיות רשות הגנת הפרטיות וכן ה- General Data Protection Regulation 679/2016 ("GDPR"); ככל ובמידה שחלים על המלון. 
 
2. הדרכים בהן המלון אוסף מידע אישי
2.1 מלון אלכסנדר אוסף מידע אישי באופנים הבאים:
א. אנו אוספים מידע שנמסר לנו באופן יזום על ידי משתמשי האתר וכן מידע שנאסף באופן אוטומטי על ידינו באמצעות עוגיות וכלי מעקב. למידע נוסף, אנא ראה סעיף 12 להלן.
ב. באמצעות דפי "מדיה חברתית" של מלון אלכסנדר (להלן: "מדיה חברתית"). אנא שים לב שהשימוש במדיה החברתית כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של כל אחת מהמדיות החברתיות, שאינה באחריותנו. אנו מתחייבים לכך שהשימוש שלנו במידע הנאסף באמצעות המדיה החברתית, ואשר מועבר מן המדיה החברתית אל מערכות המידע שלנו, ייעשה בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.
ג. כאשר אורחים מבקרים או מתארחים במלון אלכסנדר, או באמצעות ערוצי תקשורת אחרים עם מלון אלכסנדר, כגון מוקד שירותי הלקוחות הטלפוני של מלון אלכסנדר.  
 
3. המידע האישי שאנו אוספים 
3.1 סוגי המידע. מלון אלכסנדר אוסף מגוון סוגי מידע, לרבות:
א. פרטי התקשרות וזיהוי לרבות שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, מספר פקס, מספר דרכון, מספר תעודת זהות של המזמין וכן של הנלווים אליו/ה כגון בן/בת הזוג וילדי המזמין.
ב. מידע פיננסי לרבות חיובים בתשלום, אמצעי תשלום כגון כרטיס תשלום, ספרות ומועד פקיעה, כתובת חיוב ומספר חשבון בנק וכל מידע נוסף ככל שיידרש לפי כללי PCI DSS.
ג. נתונים דמוגרפים (כגון גיל, מין, כתובת מגורים, אזרחות ושפה מועדפת וכן מידע בנושא אירועים משפחתיים; כגון ימי הולדת וימי נישואין.
ד. מידע הכלול ו/או הנוגע להזמנה שבוצעה לרבות: מועדי השהייה ו/או הביקור במלון אלכסנדר, טובין ושירותים שנרכשו במלון או באמצעות המלון לרבות שירותי הסעה ותיירות שונים לבקשת הלקוח, העדפות אישיות (כהגדרתם להלן) ושיחות טלפון שבוצעו וכן מידע שנאסף באמצעות מפתחות/כרטיס אלקטרוני.
ה. מידע רפואי כגון מידע על מוגבלות או על מצב רפואי ככל שתספק מידע כזה ו/או ככל שנידרש על פי דין לבקש ממך מידע כזה; ומידע הנדרש למילוי בקשות מיוחדות ו/או תנאי שהייה מיוחדים.
ו. העדפות של אורחים ("העדפות אישיות") כגון תחומי עניין, פעילויות, תחביבים, בחירת מזון ומשקאות, שירותים ובקשות עליהם הודיעו האורחים למלון אלכסנדר, או העדפות אשר נלמדו אודות האורחים במהלך ביקורם במלון אלכסנדר.
ז. מידע הקשור לחברות במועדון הלקוחות של מלון אלכסנדר. 
ח. מידע המבוסס על מיקום גיאוגרפי או מיקום אחר, וכן מידע אנונימי כמפורט להלן.
ט. תמונות, וידאו ואודיו שנאספו באמצעות מצלמות האבטחה הממוקמות בשטחים ציבוריים במלון אלכסנדר, כגון במסדרונות ובלובי של מלון אלכסנדר (מערכות טלוויזיה במעגל סגור CCTV).
3.2 שילוב בין מידע אישי למידע אנונימי: ככל שאנו נעשה שילוב בין מידע אישי לבין מידע אנונימי, אנו נתייחס למידע המשולב כאמור כמידע אישי, וזאת כל עוד המידע משולב. 
3.3 מסירת מידע על צדדים שלישיים: אם תמסור מידע למלון ו/או לנותני השירותים של המלון אשר כולל מידע אישי אודות צדדים שלישיים (לדוגמא – במקרה שאתה משתמש באתר או מתקשר באופן טלפוני למלון ומבצע הזמנה עבור אדם אחר), הנך מצהיר כי התקבלה הסכמתו של הצד השלישי לפנות בשמו ולמסור את המידע כאמור, וכי הצד השלישי מאפשר למלון אלכסנדר לעשות שימוש במידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
 
4. המטרות לשמן המידע נאסף והשימושים שנעשים במידע אישי
מלון אלכסנדר אוסף ומעבד את המידע האישי למטרות הבאות, ועושה בו את השימושים הבאים; טרם השהייה במלון, במהלכה ולאחריה:
4.1 תקשורת עם מתעניינים בשירותי המלון  – כדי לתת לך מידע על שירותי המלון ככל שפנית אלינו לשם כך, באמצעות האתר או מוקד שירות הלקוחות.
4.2 ביצוע הזמנות ורכישות של שירותים ומוצרים – אנו נאסוף מידע אישי לרבות פרטי קשר וזיהוי, מידע דמוגרפי, מידע פיננסי ומידע על העדפות אישיות לצורך השלמת הזמנה באתר, לצורך השלמת הליך הקבלה במלון (צ'ק אין), ולצורך אספקת מוצרים ושירותים נוספים לרבות הזמנות של שירותי צד ג' כגון הסעה ותיירות, לבקשת האורח.
4.3 קשר עם האורחים – משלוח הודעות שיווקיות וקידום מכירות בעניין מלון אלכסנדר, מוצרים ושירותים שמלון אלכסנדר סבור שיעניינו את מוסר המידע, לרבות שירותי ספא, חדר כושר, ברים, מסעדות ועוד; וכן כדי לאפשר לנו לקיים אירועים של "לקוחות מתמידים" אשר מלון אלכסנדר עשוי לערוך מעת לעת, לבדו או באמצעות שותפים. 
4.4 תגובות לפניות – מלון אלכסנדר מעבד מידע בקשר עם פנייה של משתמשים בשירותים כגון פרטי קשר וזיהוי, פרטי הזמנה, וכל מידע הכלול בפנייה לרבות מידע על העדפות אישיות; לצורך תקשורת עם אורחי המלון ומתן מענה לשאלות ובקשות משתמשים ואורחים. 
4.5 שיפור שירותים ומוצרים, שיווק וקידום מכירות – פיתוח מוצרים חדשים, שיפור האתר, שיפור השירותים של המלון, ביצוע פילוח וניתוח של מידע אישי וכן מידע אנונימי לצורך זיהוי מגמות שימוש באתר, דפוסי ביקור ושהייה של האורחים במלון ודפוסי שימוש בכל שירותי המלון; ביצוע הערכות לגבי יעילות אסטרטגיות השיווק קידום המכירות, הערכות ביצועים של צדדים שלישיים (כגון סוכני נסיעות ושותפים עסקיים אחרים), צפי תפוסה של מלון אלכסנדר ועמידה בהתחייבויות. 
4.6 תקשורת אדמיניסטרטיבית ואחרת – משלוח מידע ללקוחות המלון בעניין שינויים שחלו בתנאי השימוש באתר, שינויים שחלו במדיניות הפרטיות או מידע אדמיניסטרטיבי אחר, לדוגמא: מידע אודות הזמנות שבוצעו, משלוח הודעות דואר אלקטרוני לאישור הזמנה ועוד.
4.7 בטיחות ואבטחה – שמירה על בריאות אורחי המלון ובטיחותם, כמו גם של מבקרים אחרים, ושל סגל העובדים של מלון אלכסנדר במהלך שהייה במלון אלכסנדר.
4.8 חובות מכוח הדין – לציית להוראות הדין, לרבות חוקים, תקנות, הנחיות והליכים משפטיים וכן לציית להוראות או בקשות של רשות מוסמכת.
4.9 שימוש במידע לביצוע חישובים סטטיסטיים – מלון אלכסנדר עושה שימוש במידע אנונימי, לביצוע חישובים סטטיסטיים מסוימים, ובלבד שאלו לא יכללו מידע מזהה. 
 
5. גילוי והעברה של מידע אישי
מלון אלכסנדר רשאי לגלות ולהעביר את המידע האישי לגורמים הבאים:
5.1 לנציג או לסוכן נסיעות שסיפק למלון אלכסנדר מידע אישי אודות אורחים (נציג – לרבות מלווה, מעסיק או בן זוג).
5.2 לספקי שירותים למלון אלכסנדר, כגון ספקי שירותי IT, יועצים משפטיים, רואי חשבון, ספק שירותי תשלום ועוד.
5.3 לשותפים עסקיים של מלון אלכסנדר בתחום השיווק והפרסום בכפוף להוראות כל דין והסכמת הלקוח ככל שנדרשת, וזאת על מנת לפרסם מודעות פרסום רלוונטיות למשתמשים באתר, ולעודד את המשתמשים לשוב ולבקר באתר ובמלון.
5.4 מלון אלכסנדר רשאי להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים; במידה המקסימלית המותרת על פי כל דין לרבות דיני הגנת הפרטיות, במקרה של מיזוג, מכירה של נכס או מניות, מיזם משותף, המחאה של זכויות ו/או חובות, העברה או שינוי אחר בעסקי מלון אלכסנדר, או במקרה של ביצוע הערכת כדאיות מוקדמת לכל דלעיל וכן במקרה של פירוק, כינוס נכסים והליכים דומים אחרים).  
5.5 מלון אלכסנדר רשאי לגלות מידע אישי במידה ויימצא כי הדבר הכרחי בכדי:
א. לעמוד בהוראות הדין.
ב. לעמידה בהחלטות בית המשפט במסגרת הליכים משפטיים.
ג. לצורך מתן תגובה לבקשות ופניות של רשויות ציבוריות או ממשלתיות.
ד. לאכיפה של תנאי השימוש.
ה. להגנה על אינטרסים עסקיים של מלון אלכסנדר.
ו. להגנת זכויות, פרטיות, בטיחות או רכוש של מלון אלכסנדר, של האורחים, של המשתמשים בשירותים ושל צדדים נוספים.
ז. על מנת לאפשר למלון אלכסנדר לפעול לקבלת סעדים שהוא זכאי להם על פי דין ו/או הסכם וכן להקטין את נזקיו.
 
6. העברת מידע אל מחוץ למדינת ישראל
6.1 ככל, עיבוד המידע יתבצע בגבולות מדינת ישראל. עיבוד מידע אשר מתבצע על ידי צדדים שלישיים או "שירותי ענן", יכול ויתבצע על שרתים ברחבי העולם, כגון שרתים של חברת גוגל וחברות המספקות לנו תוכנות ייעודיות בתחום התיירות  הנדרשות לשם אספקת השירותים.  
6.2 יחד עם זאת, ייתכן שחלק מהמידע יוחזק בענן שמחוץ לגבולות מדינת ישראל, או האיחוד האירופי. במקרה ספציפי כאמור, מלון אלכסנדר יפעל על מנת לוודא שננקטו אמצעים נאותים לאבטח את המידע האישי ברמה נאותה של הגנה על פי הוראות דיני הגנת הפרטיות החלות על המלון. בהמשך הגלישה באתר ובשימוש שלך בשירותים, הנך מסכים להעברת המידע לשרתים של ספקי צד שלישי של המלון מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
 
7. זכויותיך ביחס למידע האישי שלך
7.1 למשתמשי האתר ואורחי המלון ומבקריו יש זכויות על פי דין בקשר למידע האישי שנאסף ומעובד על ידינו, לרבות:
7.1.1 הזכות לבקש לעיין במידע
7.1.2 הזכות לבקש לתקן את המידע על מנת לוודא שהינו שלם, נכון ומעודכן. 
7.1.3 הזכות לבקש להימחק ממאגר המידע של המלון.
7.2 אנו מכבדים את הזכויות לעיל ופועלים על מנת לאפשר לפונים אלינו לממש אותן. בכל את תוכל לפנות אלינו כדי לבקש עותק מן המידע, תיקון המידע או מחיקה ממאגר המידע בכתובת הדוא"ל: [email protected]. אנו נבחן את בקשתך וניתן לך מענה בהתאם להוראות דיני הגנת הפרטיות וכל דין החל עלינו. 
7.3 ככל שתפנה אלינו, אנו נהייה חייבים לבקש ממך אמצעי זיהוי מסוימים על מנת לוודא את זהותך וזאת על מנת להגן על המידע מפניות בלתי מורשות ובלתי חוקיות. ככל שלא תספק לנו אמצעי זיהוי מתאים, ייתכן ולא נוכל לתת לך מענה. ככל שניאלץ לסרב לבקשתך, נספק לך את סיבת הסירוב.
7.4 הטיפול בפניות לגבי מידע אישי יהיה לרוב ללא תשלום. במקרים מסוימים, אנו נהיה רשאים לדרוש תשלום עבור הטיפול; וכן נהיה רשאים לקבוע כי העיון במידע ייעשה במלון, בהתאם להנחיות אבטחת המידע של המלון והוראות כל דין. 

8. אבטחת מידע
8.1 מלון אלכסנדר נוקט באמצעים ארגוניים וטכניים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי מגישה ושימוש בלתי מורשים או בלתי חוקיים ומאבדן או נזק. מלון אלכסנדר מבצע פעילות של סקירה וניטור בתדירות הולמת של אמצעי ההגנה והאבטחה כאמור.  
8.2 כאשר מלון אלכסנדר נדרש לגלות או להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ולמורשי גישה, מלון אלכסנדר מוודא כי אותם צדדים שלישיים יתחייבו לרמה נאותה והולמת של הגנת המידע.
8.3 אם יש לך סיבה להאמין כי התקשורת עם מלון אלכסנדר אינה מאובטחת (לדוגמא – אם הנך סבור כי החשבון האישי שלך נפרץ), יש ליצור קשר באופן מידי עם [email protected].
 תקופת שמירת המידע
8.4 בכפוף להוראות כל דין, מלון אלכסנדר ישמור את המידע האישי למשך תקופה הנדרשת לאספקת השירותים. 
8.5 ככל שחלה על המלון חובה חוקית לשמור את המידע, המלון ישמור את המידע בהתאם להוראות כל דין החל עליו.
8.6 בתום אספקת השירותים, המלון ישמור את המידע למשך זמן סביר, ככל שהמלון רשאי לעשות כן על פי דין לטובת מטרות חוקיות לרבות אך לא רק למטרות עסקיות ואדמיניסטרטיביות לגיטימיות, ניהול רשומות ותיעוד פעולות עסקיות וחשבונאיות, והגנה מפני הליכים משפטיים.  
 
9. שימוש בשירותים על ידי קטינים
מלון אלכסנדר אינו אוסף ביודעין נתונים אישיים מאדם מתחת לגיל 18. מלון אלכסנדר אוסף נתונים אישיים מלקוחות מתחת לגיל 18 כחלק מהליך הרישום של האורח, אך זאת בכפוף לקבלת הסכמת ההורה או בעל המשמורת על הקטין.
 
10. עוגיות (Cookies) וכלי אנליטיקה. 
10.1 באתר נעשה שימוש ב- Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. 
10.2 אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן, או בלינק זה: https://www.allaboutcookies.org/ . עם זאת, עליך לדעת שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שתהיה פגיעה ביכולת לעשות שימוש באתר ובחוויית המשתמש. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. נבהיר כי ניתן לעשות שימוש באתר גם ככל שתבחר לנטרל את ה-Cookies, עם השינויים המתחייבים.
10.3 עוגיות "גוגל  אנליטיקס" – משמשות לאיסוף מידע על אופן שימוש של המשתמשים באתר. מלון אלכסנדר עושה שימוש במידע ליצירת דוחות ולשיפור האתר. עוגיות אלה אוספות מידע בצורה אנונימית, לדוגמא קביעת מספר המבקרים, מהיכן הגיעו המשתמשים לאתר, ועל איזה לחצנים לחצו. "עוגיות גוגל אנליטיקס" כוללות את עוגיות Google AdWord & DoubleClick לשיווק, פרסום ושיווק חוזר. אלה מאפשרים את זיהוי המבקרים באתרים של שותפי הפרסום של מלון אלכסנדר, ופנייה אליהם עם מודעות ומידע המבוסס על עניין. למידע נוסף ראה בלינק זה. 
10.4 עוגיות "פייסבוק" – השימוש בעוגיות אלו הינו לפרסום מבוסס עניין הגולש, כלומר מודעות שאולי הגולש יתעניין בהן, בהתבסס על פעילותו באתרים שאינם "פייסבוק". עוגיות אלה אוספות מידע מביקורים באתר, ומאפשרות קידום מודעות באמצעות פלטפורמות "פייסבוק". למידע נוסף ראה לינק זה.
10.5 עוגיות "טריווגו" – משמשות לפרסום מבוסס עניין של הגולש. עוגיות אלה אוספות מידע מביקורים באתר. למידע ראה לינק זה.

11. שימוש במידע אנונימי. 
החברה עשויה לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה, בין היתר, על מנת לשפר את האתר והשירות וכן על מנת לבצע ניתוחים סטטיסטיים על אודות האתר והשירות. "מידע אנונימי" פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש באתר ובשירות.

12. עדכונים
מלון אלכסנדר רשאי לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. ככל שיחול שינוי מהותי באיסוף המידע והשימושים הנעשים בו בצורות ניהול המידע של המלון, המלון ימסור על כך הודעה באתר ו/או בערוצי התקשורת המקובלים עם משתמשי האתר ואורחי המלון. השינוי האמור יחול 7 ימים מיום פרסום המדיניות המעודכנת באתר. שינויים לא מהותיים יחולו באופן מיידי ללא מתן הודעה. אנו מעודדים אותך להתעדכן מעת לעת במדיניות הפרטיות. האחריות להכרת השינויים שיבוצעו במדיניות הפרטיות, אם בכלל, היא על המשתמשים בלבד.

13. יצירת קשר
אם יש שאלות בקשר למדיניות פרטיות זו, או בקשר עם הניהול של נושא הגנת פרטיות על ידי מלון אלכסנדר, ניתן ליצור קשר איתנו באמצעות כתובת הדוא"ל: [email protected].

14. חוק חל ותחום שיפוט
על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים של תל אביב-יפו תהיה סמכות בלעדית לדון בכל עניין העולה ממדיניות פרטיות זו.
 
מעודכן ליום:  1.3.2021
בתוקף החל מיום:  1.3.2021
© כל הזכויות שמורות – מלון אלכסנדר

COMING

SOON

מלון אלכסנדר תל אביב

סגור לרגל שיפוצים

מצפים לארח אתכם שוב בתחלית שנת 2025 לכל עזרה או שאלה נא לצור קשר לכתובת מייל :